Zawieszenie działalności

Zawieszenie działalności osób fizycznych – regulacja prawna ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.)

Przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dają prawo przedsiębiorcy nie zatrudniającemu pracowników (osoby zatrudnione na umowę o pracę) na zawieszenie działalności. Przedsiębiorca nie musi uzasadniać swojej decyzji o zawieszeniu działalności ani czekać za zgodę któregoś z organów. Okres zawieszenia wynosi od 30 dni do 24 miesięcy, a podany może być w dniach, miesiącach lub miesiącach i dniach. Jedynym wyjątkiem jest miesiąc luty, w którym można zawiesić działalność na 28 czy 29 dni. W związku z tak określonym okresem w zgłoszeniu nie należy używać słów takich jak tydzień, miesiąc czy rok gdyż będzie to uznawane za błąd. Zawieszenie działalności należy zgłosić poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1 przez stronę internetową dla przedsiębiorców indywidualnych lub poprzez dostarczenie wniosku o wpis informacji o zawieszeniu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, co dotyczy również zawieszenia spółek cywilnych. Pamiętać jednak należy, że w przypadku spółek cywilnych aby zawieszenie zaistniało w rzeczywistości spółka musi być zawieszona przez wszystkich wspólników. Zgłoszenie zawieszenia działalności nie podlega opłatom. Dniem zawieszenia działalności może być już dzień składania wniosku bądź inny wskazany przez przedsiębiorcę ale nie wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Nieco inne możliwości ma przedsiębiorca, który opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Ma on bowiem dwie możliwości albo skorzystania z zawieszenia działalności o której mowa wyżej czyli na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej bądź może skorzystać z prawa jakie nadaje mu ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, a mianowicie z przerwy w prowadzeniu działalności. Przerwa określona jest limitem dolnym, który mówi, że nie powinna trwać mniej niż 10 dni oraz że podatnik powinien zgłosić ją najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. Różnica między przerwą a zawieszeniem obejmuje jeszcze zasady dotyczące zatrudniania pracowników. W przypadku przerwy ustawa nie ogranicza możliwości skorzystania z niej przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników. Niezależnie od wyboru przepisów regulujących, w przypadku przedsiębiorcy korzystającego z karty podatkowej osoba, która nie zlikwidowała działalności gospodarczej, uznawana jest za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,a co za tym idzie nie pobiera się od niej podatku w formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia. Obliczenie wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego pozostawia się w gestii podatnika.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy zawieszającego działalność

Podstawowym obowiązkiem jest zgłoszenie faktu zawieszenia działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ponadto przedsiębiorstwo w okresie zawieszenia działalności nie może osiągać przychodów z tej działalności gospodarczej. Dodatkowo ustawa określa czynności jakie ma prawo wykonywać dany podmiot w okresie zawieszenia:

  • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • ma prawo przyjmować należności, ma też obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
  • ma prawo osiągać przychody finansowe – także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • może zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Do obowiązków przedsiębiorców należy także składanie rocznego sprawozdania finansowego. Jest jednak wyjątek, który mówi że przedsiębiorca korzystający z niezamykania ksiąg rachunkowych może również nie składać rocznego sprawozdania za rok obrotowy którego dotyczy okres zawieszenia i niezamykania ksiąg.

Biuro rachunkowe, AM Kancelaria Rachunkowa, Poznań, pełna księgowość, ryczałt ewidencjonowany, kpir, kadry i płace, Wielkopolska

Nie ograniczamy wyzwań - zmieniamy ich granice

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM